Cees Boede Songbook - muziek bij Nel Benschop

Cees Boede Songbook


home | biografie | catalogus | partituren | real-audio | bestellen Switch to English

Download het alfabetisch register.
 
"Gouddraad uit vlas" (1967)
Gouddraad uit vlas001» PniŽl019»
Elke dag002» Zacharias020»
Credo003» Elisabeth021»
Gebed om moed004» Maria022»
Hij geeft de moeden kracht005» Jozef023»
Rust006» Jezus024»
Carpe Diem007» Adventsboodschap025»
Luister.008» Chanson triste026»
Gebed voor elke dag009» Advent027»
De enige troost010» Kerstsfeer028»
Kruisdragen011» Waarom029»
A Dieu012» Mijn Heer en mijn God030»
Het enige houvast013» Belijdenis031»
Avondgebed (De dag)014» Naar een oud springversje032»
Avondgebed (Vergeef mij)015» Gethsemane033»
"Zie Ik maak alle dingen nieuw"016» Goede Vrijdag034»
Nieuwjaarsdank017» I Corinthe 13035»
Eva018» Ben ik het, Heer?036»

"Een boom in de wind" (1970)
Zelfs dan037» En hij zeide: "Jezus, gedenk mijner046»
Niet, dat ik het gegrepen heb038» wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt"046»
Nader mijn God bij U039» Paasmorgen in de hof047»
Hij komt (I t/m V)040» De andere Maria048»
Het is niet ver naar Bethlehem041» Gedachten op de paasmorgen049»
En onder de overtreders werd geteld042» Belijdenis050»
Advent043» Pinksteren051»
O Jesu, zie mij aan044» Blijdschap052»
Petrus045» Dagdroom053»
Windstilte054»

"Een vlinder van God" (1973)
Vlinders van God055» God met ons064»
Ontmoeting056» Avondmaal065»
Gebed in de lente057» Meer dan een moeder troost.066»
Onze tijd058» In memoriam voor een vriend067»
Naar Psalm 23059» Vrees niet068»
Mijn schuld060» Als Petrus069»
Zo zijn wij061» Terwille van Hem070»
Pinksteren062» De verloren zoon071»
Want een Kind is ons geboren063» Speciaal voor jou072»

"Wit als sneeuw" (1974)
Wit als sneeuw073» De blinde boer079»
Profetie van Jesaja074» De palmboom080»
Advent075» Stille nacht081»
Maria tot haar ongeboren kind076» Nog niet082»
Augustus077» Van feest tot feest083»
Licht078» Witte advent084»

"Een open hand naar de hemel" (1976)
Doodgewoon geluk085» I Zalig zijn de armen van geest094»
Naar psalm 77086» II Zalig die treuren095»
Als Gij wilt.087» III Zalig de zachtmoedigen096»
Elegie088» IV Zalig die hongeren en dorsten097»
De Heer is met u089» naar de gerechtigheid097»
De vurige oven090» V Zalig de barmhartigen098»
Opdracht091» VI Zalig de reinen van hart099»
Als het donker wordt092» VII Zalig de vredestichters100»
De vader van de verloren zonen093» Paasmorgen101»
Hetzelfde spoor102»

"Geloof je dat nog ?" (1979)
Geloof je dat nog?103»
Ik geloof 104 - 115
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige
Schepper des hemels en der aarde.
104» En in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heer.
105»
Die ontvangen is van de
Heilige Geest, geboren uit de
Maagd Maria.
106» Die geleden heeft.107»
Onder Pontius Pilatus is
gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
108» Ten derden dage wederom
opgestaan van de doden.
109»
Opgevaren ten hemel.110» Zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders.
vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden.
111»
Ik geloof in de Heilige Geest.112» Ik geloof een heilige, algemene
Christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen.
113»
Vergeving der zonden.114» De wederopstanding des vlezes
en een eeuwig leven.
115»
Amen116»

"De vogel van het woord" (1980)
De vogel van het woord117» Kerstlied122»
De onnoembare118» Opdracht123»
Reis door de woestijn119» Jezus of Barabbas124»
Het brood des levens120» Pasen (O volk)125»
Troost van advent121» Pasen (Ik was)126»
Zendingslied127»

"Zo zag ik Hem" (1983)
Zo zag ik Hem128» Elia131»
Abraham129» Petrus132»
Zo zag ik Hem Mozes op de Horeb130» Terugblik - vooruitblik133»

"Hemelhoog en aardediep" (1985)
Kerkconcert134» Er is in de liefde geen vrees137»
Mijn genade is u genoeg135» Maria Magdalena op de Paasmorgen138»
Zij varen op met vleugelen als arenden136» Omzien in verwondering139»

"Licht onder de horizon" (1987)
God riep140»

"Hij Die met ons is" (1989)
ImmanuŽl: God met ons141» Kerstwiegeliedje144»
Annunciatie142» Kerstbespiegeling145»
Jozef143»

"Sporen in het zand" (1992)
Sneeuw146»

"Zo zag ik Hem" in mijn wereld (1983)
Via dolorosa147»

"Zo zag ik Hem" in de bijbel (1983)
Maria tot Johannes148»

"Geloven is geluk" (1990)
De Psalmen149»

"Sporen in het zand" (1992)
Zo was je150»