Cees Boede Songbook - muziek bij Nel Benschop

Cees Boede Songbook


home | biografie | catalogus | partituren | real-audio | bestellen Switch to English

deel 1 CD001 - Cees Boede Songbook, Deel 1 Cees Boede - Cees Boede Songbook, Deel 1
"Gouddraad uit vlas" (1967)
1. Gouddraad uit vlas
2. Elke dag
3. Credo
4. Gebed om moed
5. Hij geeft moeden kracht
6. Rust
7. Carpe diem
8. Luister
9. Gebed voor elke dag
10. Adventsboodschap
11. Waarom
12. Naar een oud springversje
"Een boom in de wind" (1970)
13. Zelfs dan
14. Advent
15. En hij zeide: "Jezus, gedenk mijner wanneer Gij in uw Koninkrijk komt"
"Een vlinder van God" (1973)
16. Naar Psalm 23
"Een open hand naar de hemel" (1976)
17. Doodgewoon geluk
18. Elegie
"De vogel van het woord"(1980)
19. Reis door de woestijn
20. Troost van Advent
21. Opdracht
22. Jezus of Barabbas
23. Pasen
24. Zendingslied
"Hemelhoog en aardediep" (1985)
25. Mijn genade is u genoeg
CD002 - Cees Boede Songbook, Deel 2 Cees Boede - Songbook, Deel 2
"Gouddraad uit vlas (1967)
1. De enige troost
2. I Corinthe 13
"Een vlinder van God (1973)
3. Mijn schuld
4. Meer dan een moeder troost
5. In memoriam voor een vriend
"Gouddraad uit vlas (1967)
6. Kruisdragen
7. A Dieu
8. Het enige houvast
9. Avondgebed
10. Avondgebed (vrij naar Marie-Claire Pichaud: "Pardon")
11. Kerstsfeer
12. Goede Vrijdag
13. Mijn Heer en mijn God
"Wit als sneeuw" (1974)
14. Profetie van Jesaja
15. Van feest tot feest
"Gouddraad uit vlas" (1967)
16. Chanson triste
17. "Zie Ik maak alle dingen nieuw"
18. Nieuwjaarsdank
"Een boom in de wind" (1970)
19. Ben ik het, Heer
20. Nader mijn God bij U
deel 2
deel 3 CD003 - Cees Boede Songbook, deel 3 Cees Boede - Cees Boede Songbook, Deel 3
"Een boom in de wind" (1970)
1. Gedachten op de Paasmorgen
2. Blijdschap
3. Dagdroom
4. Windstilte
"Een vlinder van God" (1973)
5. Speciaal voor jou
"Hemelhoog en aardediep" (1985)
6. Maria Magdalena op de Paasmorgen
7. Kerkconcert
8. Omzien in verwondering
"Gouddraad uit vlas" (1967)
9. Eva
10. Maria
11. Jezus
"Een boom in de wind" (1970)
12. Paasmorgen in de hof
13. De andere Maria
14. Pinksteren
15. Belijdenis
16. En onder de overtreders werd geteld.
17. Het is niet ver naar Bethlehem
"De vogel van het woord" (1980)
18. Het brood des levens
19. Kerstlied
20. De vogel van het woord.
CD004/005 - Cees Boede Songbook, deel 4/5 (Real Audio & Partituren van deze cd) Cees Boede - Cees Boede Songbook (Deel 4 en 5)
DEEL 4
1. Geloof je dat nog (uit de gelijknamige bundel) RA & P
2. Ik geloof in God de vader, de Almachtige,
Schepper des hemel en der aarde
3. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze heer
4. Die ontvangen is van de Heilige Geest
5. Die geleden heeft
6. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven
en begraven, nedergedaald ter helle
7. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden.
8. Opgevaren ten hemel
9. Zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders
10. Ik geloof in de Heilige Geest
11. Ik geloof in een heilige, algemene Christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen
12. Vergeving der zonden RA & P
13. De wederopstanding des vlezes en  een
eeuwig leven RA & P
14. Amen RA & P
15. De blinde boer (Uit de bundel "Wit als sneeuw")

RA= Real Audio file online af te luisteren van het lied
P=Partituur online beschikbaar van het lied
DEEL 5
"Een open hand naar de hemel"
16. Naar psalm 77
17. Als gij wilt
18. De Heer is met U
19. De vurige oven
20. Opdracht
21. Als het donker wordt
22. De Vader van de verloren zonen
23. Zalig zijn de armen van geest
24. Zalig die treuren
25. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
26. Zalig de barmhartigen
27. Zalig de reinen van hart
28. Zalig de vredestichters
"Een vlinder van God" (1973)
29. Ontmoeting RA & P
30. Onze tijd RA & P
31. Zo zijn wij
"Een boom in de wind" (1970)
32. Niet dat ik het gegrepen heb
33. Hij komt

deel 4/5deel 6 CD006 - Cees Boede Songbook, Deel 6 Cees Boede - Cees Boede Songbook, Deel 6
 
"De stem uit de wolk" (1997)
1. Hetzelfde spoor
2. Pinksteren
3. Vlinders van God
4. Petrus
5. Witte advent
6. O, Jesu, zie mij aan
7. Vrees niet
8. Als Petrus
9. Gethsemané

10. belijdenis
11. Advent
12. Gebed in de lente
13. Avondmaal
14. Want een Kind is ons geboren
15. Pniël
16. Jozef
17. Zij varen op met vleugelen als arenden
18. Terwille van Hem

19. Elisabeth
20. Zacharias
21. Zalig de zachtmoedigen
22. De palmboom
23. I Corinthe 13
CD007 - Cees Boede Songbook, deel 7 Cees Boede - Cees Boede Songbook, Deel 7
"De stem uit de wolk" (1997)
1. Terugblik - vooruitblik RA
2. Zo zag ik Hem RA
3. Abraham RA
4. Mozes op de Horeb RA
5. Elia RA
6. Augustus RA
7. God met ons RA
8. Annunciatie RA
9. Maria tot haar ongeboren kind RA
10. Jozef RA
11. Advent RA

RA= Real Audio file online af te luisteren van het lied
P=Partituur online beschikbaar van het lied
12. Licht RA
13. Kerstbespiegeling RA
14. Stille nacht RA
15. Kerstwiegeliedje RA
16. Nog niet RA
17. Wit als sneeuw RA
18. Sneeuw RA
19. Immanuël: God met ons RA
20. God riep RA
21. Petrus RA
22. De verloren zoon RA
23. Er is in de liefde geen vrees RA
24. Paasmorgen RA
25. Pasen RA
26. De Onnoembare RA

deel 7